Program podujatí Prešovskej univerzity

Prešovská univerzita v Prešove (PU) už niekoľko rokov aktívne participuje na TVT prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré sa tento rok realizujú predovšetkým v online priestore.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti a informovať verejnosť o poznatkoch z tejto oblasti popularizačným spôsobom. Nemenej dôležitým poslaním tohto podujatia je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Pri tejto príležitosti si Prešovská univerzita a jej príslušné fakulty pripravili bohatý program, ktorý z dôvodu epidemiologickej situácie pozostáva predovšetkým z aktivít prezentovaných online formou.

 

 

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied  v spolupráci s Univerzitnou knižnicou PU si v rámci TVaT pripravili e-výstavy cestopisných fotografií s názvom Metropoly Európy (e-vystava) a E-praktikum: ako sme s kamerou cestovali alebo regionálna geografia Slovenska vo videách a fotografiách (e-vystava). V dňoch 9. – 15. 11. 2020 bude v čase od 9:00 – 15:00 hod. prebiehať aj cestopisno-poznávacia prezentácia z vedecko-výskumnej cesty do Ghany z pohľadu hydrobiológa s názvom Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom.

Bohatý sprievodný program ponúka aj Pedagogická fakulta. Z online prednášok možno dať do pozornosti Rozvoj samostatnosti a sebaregulácie žiaka počas domácej prípravy, ale tiež prednášku spojenú s diskusiou na témy Čo sú neuromýty? alebo SMARTS a metakognícia. Počas TVaT realizuje  fakulta aj 8. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorý bude prebiehať online formou prostredníctvom testovania v LMS Moodle. Úlohy v testoch logickej olympiády sú zamerané na preverovanie znalostí a zručností v logickom myslení, priestorovom a matematickom úsudku či verbálnom myslení. Do 13. 11. 2020 fakulta taktiež každý deň od 09:00 hod. realizuje online inšpiratívne edukačné tutoriály pre rodičov, vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa základných škôl, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi mladšieho školského veku s cieľom podnietiť ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom.

Inštitút etiky a bioteiky Filozofickej fakulty sa do TVaT zapojil prostredníctvom súťaže s názvom Akú hodnotu má zdravie?, ktorá je určená pre študentov stredných škôl Prešovského a Košického kraja. Šiesty ročník esejistickej súťaže, prebiehajúcej do 30.11.2020, bude tento rok tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19), ale aj širších etických otázok a problémov. Ďalším sprievodným podujatím je aj filozofický festival UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý sa v online priestore uskutoční 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020.

Virtuálny deň otvorených dverí zameraný na prezentáciu študijných odborov si v rámci Týždňa vedy a techniky pripravila Fakulta zdravotníckych odborov. Záujemcovia sa ho budú môcť zúčastniť v rámci platformy Microsoft Teams Live Events https://bit.ly/3ktwvnH .

PROGRAM PU

Zdroj: TS