Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2021

Cieľom SRK je zviditeľnenie a propagácia umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie udelil na návrh hodnotiacej komisie Cenu SRK za umenie 2021 študentovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ladislavovi Palkovičovi. SRK oceňuje Ladislava Palkoviča za jeho umelecké výkony na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri.

Ladislav Palkovič je študentom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Pravidelne vystupuje na koncertoch doma i v zahraničí ako sólista, ale aj ako komorný hráč. Participuje na domácich a zahraničných súťažiach, na ktorých dosahuje vynikajúce výsledky. Počas doterajšieho štúdia na VŠMU získal spolu 18 ocenení, čím úspešne reprezentuje nielen svoju almu mater, ale aj slovenské umelecké vysoké školstvo a Slovenskú republiku. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patria súťažné výkony interpretácie prominentných klavírnych diel svetového repertoáru, ktorých ťažisko tvoria diela Rachmaninova, Chopina a Liszta.

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2021

Vďaka svojím úspechom na medzinárodných súťažiach bol pozvaný na sólové koncerty v zahraničí. Ladislav Palkovič je tohtoročný víťaz 1. ceny na medzinárodnej súťaži Golden Classical Music Awards v New Yorku, vďaka čomu obdržal pozvanie na koncert v Carnegie Hall v roku 2022. Na súťaži Grand Prize Virtuoso vo Viedni získal 1. cenu a pozvanie na koncertné predvedenie sólového programu Sergeja Rachmaninova v Musikvereine vo Viedni.

Cena SRK za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný význam a v prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení návrhov zohľadňuje najmä národný význam.

Zdroj: Tlačová správa SRK