O TVT / Kontakty

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Dvadsiaty prvý ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 11. – 17. novembra 2024. Všetky aktuálne informácie nájdete na webe Týždňa vedy a techniky, ako aj vo Facebook udalosti.

Partnerov podujatia pre rok 2024 priebežne aktualizujeme. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

 

…..

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu. Popularizácia vedy a techniky počas Týždňa vedy a techniky i počas celého roka je aktivita, ktorá by sa mala stať súčasťou všetkých výskumných a vedeckých pracovísk.

 

Kontaktné informácie

Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Sekcia vedy a techniky

Lamačská cesta 8A

840 05 Bratislava

e-mail: cenazaveduatechniku[at]minedu.sk

Informácie k podujatiam CVTI SR

e-mail: ncpvat[at]cvtisr.sk

Kontakty pre médiá

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor, Centrum vedecko-technických informácií SR:

Tel.: 02/69 253 125, e-mail: stefania.bartosova[at]cvtisr.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

tel: 02/59 374 253, e-mail: tlacove[at]minedu.sk

Kontakt na riaditeľku NCP VaT:

Mgr. Andrea Putalová
riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Tel: 02/ 69 253 128, e-mail: andrea.putalova[at]cvtisr.sk