Ocenené osobnosti 2016

Ocenenia za rok 2016

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, Bratislava

Za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých systémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov.

RNDr. Imrich Barák, DrSc.
RNDr. Imrich Barák, DrSc. Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava

Za významný príspevok k objasneniu molekulových mechanizmov bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách.

Ing. Rastislav Havrila, PhD.
Ing. Rastislav Havrila, PhD. EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti výkonovej elektrotechniky a statických výkonových meničov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. Katedra epizootológie a parazitológie UVLF, Košice

Za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat.

PhDr. Karol Pieta, DrSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc. Archeologický ústav SAV, Nitra

Za mnohé výnimočné objavy v archeológii a celoživotné vedecké dielo, ktoré významnou mierou prispelo k bližšiemu poznaniu dejín.

RNDr. Peter Schmeringa
RNDr. Peter Schmeringa Biatec Laser Technology, s.r.o., Bratislava

Za aplikovaný výskum a vývoj prototypu zariadenia Biatec Laser BLT F3 pre laserové mikroobrábanie ultra tvrdých a ďalších materiálov a aplikovaný výskum a vývoj prototypu automatizovanej linky na laserové spracovanie dreva.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD. Fakulta výrobných technológií Prešov, TU Košice

Za výskum metód výpočtovej inteligencie v oblasti modelovania a riadenia systémov na báze nekonvenčných pohonov s umelými svalmi.

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – charakterizácia a kryokonzervácia dospelých kmeňových buniek národných plemien hospodárskych zvierat.

Ing. Rastislav Baláž, PhD.
Ing. Rastislav Baláž, PhD. EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica

Za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle.

V kategórii Kategória Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová
Mgr. Andrea Settey Hajdúchová STU, Bratislava

Za vytrvalú popularizáciu a masmedializáciu práce slovenských vedkýň a vedcov a úspešných vedeckých projektov.

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízii, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť.

Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU Košice
Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU Košice vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia.

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Dubnica nad Váhom
Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Dubnica nad Váhom vedúci tímu Ing. Stanislav Korec

Za vývoj, výrobu a implementáciu technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky Škoda Auto, a.s..

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica vedúci tímu Ing. Mareka Franko, PhD.

Za výskum, vývoj a realizáciu trakčnej výzbroje pre dvojsystémový elektrický rušeň, spĺňajúcej najnovšie technicko-ekonomické požiadavky.

V kategórii Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

RNDr. Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.
RNDr. Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD. Chemický ústav SAV

Za významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štúdium v oblasti glykomiky.

V kategórii Čestný doktorát od Slovenskej akadémie vied si na podujatí prevzal Dr. Mrityunjay Singh.

V kategórii Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cena SRK za umenie)

Bc. Jakub Dušička
Bc. Jakub Dušička študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

V kategórii Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky)

prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Ing. Ladislav Szojka

V kategórii Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární) za

Štefan Čerba Najlepšie dizertačné práce

Za dizertačnú prácu na tému Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora.

Matúš Kováč Najlepšie dizertačné práce

Za dizertačnú prácu na tému Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústav.

Jakub Januška Najlepšie diplomové práce

Za diplomovú prácu na tému Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV.

Róbert Ješko Najlepšie diplomové práce

Za diplomovú prácu na tému Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440.

Jakub Slávik Najlepšie bakalárske práce

Za bakalársku prácu na tému Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov.

Marek Širanec Najlepšie bakalárske práce

Za bakalársku prácu na tému Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení.