Ocenené osobnosti 2017

Ocenenia za rok 2017

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

RNDr. Boris Klempa, DrSc.
RNDr. Boris Klempa, DrSc. Virologický ústav Biomedicínske centrum SAV

Za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle.

Ing. Ľudmila Balogová
Ing. Ľudmila Balogová vedúca výskumu a vývoja VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi.

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. Katedra experimentálnej fyziky FMFI, Univerzita Komenského

Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Ústav polymérov SAV, Bratislava

Za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou.

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. CEIT Biomedical Engineering s.r.o.

Za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru vyrobených aditívnymi technológiami.

prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. vedúci oddelenia optoelektroniky a laserovej techniky FEI, Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava

Za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
Ing. Miroslav Záhradník, PhD. výskumný a vývojový pracovník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc.

Ing. Zdeno Biel, PhD.
Ing. Zdeno Biel, PhD. výskumný pracovník EVPÚ, a. s.

Za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov.

RNDr. Martin Urík, PhD.
RNDr. Martin Urík, PhD. Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, PriF Univerzita Komenského

Za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách.

V kategórii Kategória Popularizátor vedy

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. Gymnázium V. Paulínyho-Tótha

Za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou.

doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.
doc. Ing. Štefan Šteller, CSc. výskumný pracovník VÚPC, a.s.

Za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou.

doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc. Katedra experimentálnej fyziky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave

Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH
Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH

Za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu.

Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.
Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.

Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie.

Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.

Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu.

V kategórii Cena Milana Rastislava Štefánika

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (zodpovedný riešiteľ) z Ústavu materiálov Materiálovotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave

Za projekt Characterization of selected special glasses.

V kategórii Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie

Mgr. art. Boris Prýgl
Mgr. art. Boris Prýgl doktorand Vysokej školy múzických umení v Bratislave

V kategórii Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

Kolektív pracovníkov Ústavu hydrológie SAV
Kolektív pracovníkov Ústavu hydrológie SAV

Za realizáciu projektu Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc v zložení Ing. Danka Pavelková, PhD., RNDr. Andrej Tall, PhD., RNDr. Zdeněk Kostka, PhD., RNDr. Ladislav Holko, PhD., Ing. Yvetta Velísková, PhD., Ing. Milan Gomboš, CSc., Ing. Branislav Kandra, PhD., Ing. Michal Danko, PhD., Ing. Jozef Hlavčo, Martin Rusina.

V kategórii Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky)

doc. Ing. Viera Peťková, PhD.
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.

Ing. Štefan Kohút
Ing. Štefan Kohút

doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.

V kategórii Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Ján Kišeľa
Ján Kišeľa Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za diplomovú prácu na tému Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora.

Peter Capcara
Peter Capcara Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Za bakalársku prácu na tému Akumulácia elektrickej energie.