Ocenené osobnosti 2018

V rámci podujatia taktiež udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky a z rúk predsedu Slovenských elektrární si laureáti prevzali Cenu Aurela Stodolu.

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Ocenenia za rok 2018

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

Ing. Igor Lacík, DrSc.
Ing. Igor Lacík, DrSc. Ústav polymérov SAV

Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.

prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH
prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH Národný ústav detských chorôb

Za mimoriadny odborný a pedagogický vedecko-výskumný prínos v oblasti ortopédie.

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení.

Ing. Juraj Gigac, PhD.
Ing. Juraj Gigac, PhD. Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.

Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody.

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
MUDr. Adriana Šimková, PhD. dr. med. PV, s.r.o

Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam II. Chirugická klinika SZU FNsP

Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU.

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. Chemický ústav SAV

Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej mechaniky a mechatroniky.

Ing. Peter Michlík, CSc.
Ing. Peter Michlík, CSc. Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.

Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí.

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MUDr. Michal Chovanec, PhD.
MUDr. Michal Chovanec, PhD. Národný onkologický ústav

Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku.

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika a Univerzitná nemocnica

Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby.

Ing. Jaroslav Ilončiak
Ing. Jaroslav Ilončiak EVPÚ, a. s.

Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel.

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP
Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP Technická univerzita v Košiciach

Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť.

V kategórii Popularizátor vedy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. Žilinská univerzita v Žiline

Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci.

Ing. Igor Chovan
Ing. Igor Chovan Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky.

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.
Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE

Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc.
Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc. Chemický ústav SAV

Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky.

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD.
Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. Technická univerzita v Košiciach

Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

Tím Ing. Karola Sidora
Tím Ing. Karola Sidora EVPÚ, a. s.

Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku.

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc.
Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc. Biomedicínske centrum SAV

Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie.