Ocenené osobnosti 2019

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Ocenenia za rok 2019

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Katedra mikrobiológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na antimikrobiálnu, antibiofilmovú a antikarcinogénnu aktivitu.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. II. onkologická klinika LFUK a NOÚ Bratislave

Za translačný výskum v onkológií.

Ing. Marek Franko, PhD.
Ing. Marek Franko, PhD. EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotechniky a elektrických strojov a prístrojov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Za celoživotný prínos v rozvoji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. profesor emeritus, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos pri budovaní bratislavskej algebraickej školy uznávanej v európskom a svetovom priestore.

Ing. Otto Verbich, PhD.
Ing. Otto Verbich, PhD. VUKI a. s.

Za vedeckú činnosť, koordináciu projektov CERN a PHARE, pôsobenie v New York Academy of Sciences, v Inštitúte elektrických a elektronických inžinierov – IEEE, v komisiách pre vedu a výskum, za aktivity v rámci členstva v Medzinárodnej elektrotechnickej komisii – IEC a za autorstvo a spoluautorstvo 19 patentov.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. Ústav merania SAV

Za mimoriadne celoživotné zásluhy za rozvoj vedného odboru „Meracia technika“.

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin

Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení významnú pre personalizovanú liečbu pacientov.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Attila Tóth, PhD.
Ing. Attila Tóth, PhD. Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI, SPU v Nitre

Za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy v oblasti krajinnej architektúry výskumom zelenej infraštruktúry, jej plánovania, tvorby a implementácie.

Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed IGIP
Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed IGIP Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Za excelentné vedecké výsledky v oblasti svetelnej techniky, podiel a riešení viacerých významných medzinárodných a národných výskumných projektov.

Ing. Marián Mičúch, PhD.
Ing. Marián Mičúch, PhD. EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica

Za výskum a vývoj optoelektronických stabilizovaných manipulačných zariadení s realizáciou v praxi.

V kategórii Popularizátor vedy

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Za prepájanie prírodovedného vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu nových formátov popularizačných podujatí, tvorbu koncepcie a návrh exponátov parku vedy SteelPark Košice.

PhDr. Sibyla Mislovičová
PhDr. Sibyla Mislovičová Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Za dlhoročnú prácu v oblasti jazykovej kultúry, jazykového poradenstva a kultivovania spisovného jazyka, ako aj za mimoriadne zásluhy na popularizácii výsledkov vedeckého výskumu v oblasti spisovného jazyka.

RNDr. Mária Zentková, CSc.
RNDr. Mária Zentková, CSc. Ústav experimentálnej fyziky SAV

Za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass pod vedením prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc.

Za dosiahnuté výsledky v európskom rámcovom programe Horizont 2020 a za reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV tím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc.

Za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov.

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD.

Za výskum a vývoj riadiaceho systému pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzorických systémov a jeho využitie v praxi.

V kategórii Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Bronislava Púčeková
Bronislava Púčeková

Za zaujímavú bakalársku prácu a na tému: Perspektívne spôsoby akumulácie OZE – (Obnoviteľné zdroje energie).

Vladimír Kohan
Vladimír Kohan

Za výbornú diplomovú prácu na tému: Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.

Jozef Zužčak
Jozef Zužčak

Za vynikajúcu dizertačnú prácu na tému: Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.

V kategórii Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2019

Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová a Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová a Ing. arch. Ing. Roman Ruhig

Za súbor umeleckých diel „Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, Senegal)“ nadnárodného významu, ktoré boli realizované počas vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 5.1.1. architektúra a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.