Ocenené osobnosti 2020

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Ocenenia za rok 2020

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Technická univerzita v Košiciach

Za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy a techniky vo svetovom meradle, prepojenie teórie a praktických aplikácií, rozsiahly medzinárodný a multidisciplinárny ohlas.

Ing. Dana Rástočná-Illová, PhD. VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina

Za progresívne výsledky v oblasti aplikovaného výskumu makroštrukturálnych zmien materiálov iniciovaných plazmou, špeciálnych nanopovrstvených textilných materiálov na báze nanotechnológií, s dôrazom na ekologicky prijateľné technológie.

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

Za celoslovensky uznávaný významný prínos v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Za vynikajúce výsledky v základnom výskume endokrinnej a vnútrobunkovej regulácii základných biologických procesov, prevažne v reprodukcii ako aj za uplatnenie dosiahnutých výsledkov v biológii, poľnohospodárstve, medicíne a v biotechnológii.

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za vybudovanie špičkovej experimentálnej základne a vytvorenie vedeckej školy v oblasti výskumu a aplikácií nových materiálov pri nízkych teplotách.

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. Chemický ústav SAV, Bratislava

Za celoživotné zásluhy a významný prínos k objasňovaniu štruktúry, vlastností a funkcie biologických systémov s dôrazom na sacharidy a glykoproteíny.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Mgr. Daniel Jablonski, PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Za výnimočný prínos molekulárno-biogeografických štúdií, ktoré zásadne prispeli k pochopeniu skrytej diverzity fauny Eurázie a objavy nových druhov stavovcov.

Ing. Filip Pastorek, PhD. Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Za progresívne povrchové úpravy kovových materiálov pre priemyselné a biomedicínske aplikácie.

RNDr. Viktória Čabanová, PhD. Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Za výskum ekológie a cirkulácie závažných flavivírusov, West Nile vírusu a Usutu vírusu v komároch na Slovensku.

V kategórii Popularizátor vedy

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za dlhoročné popularizačné aktivity približujúce širokej verejnosti krásu a dôležitosť organickej chémie.

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach

Za prínos v oblasti výrobných technológií, aplikovaného výskumu, úspešné riešenie národných, medzinárodných projektov, inovatívnych technologických riešení v priemysle a budovanie intenzívnej spolupráce vysokej školy s priemyslom.

Kolektív redakcie časopisu Quark Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Šéfredaktorka: Mgr. Renata Józsová Redaktori: Mgr. Pavol Prikryl, Mgr. Lucia Kralovičová, Peter Javůrek. Za významný prínos v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti a za propagáciu výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Tím prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Členovia tímu: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. ; prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC ; doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, PhD. ; doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH ; doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. ; doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. ; doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Tím Ing. Tomáša Fodreka Prvá zváračská a.s., Bratislava

Členovia tímu: Ing. Daniel Dřímal, PhD. ; Ing. František Kolenič, PhD. ; Ing. Miroslav Kratochvíl ; Ing. Peter Faragula ; Ing. Ľuboš Kováč ; Ing. Rastislav Sekerka ; Ing. Michal Šimek, PhD. ; Ing. Miloš Mesároš ; Peter Polčič

Tím Ing. Pavla Kováča, DrSc. a Ing. Martina Baloga, PhD. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava

Členovia tímu: Ing. Imrich Hušek ; Ľubomír Kopera ; Ing. Alica Rosová, CSc. ; Ing. Peter Krížik, PhD.