Ocenené osobnosti 2021

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Ocenenia za rok 2021

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Za významné štúdie o vplyve svetla na fyziologické procesy, ktoré demonštrujú negatívne efekty svetelnej kontaminácie na metabolizmus, kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém človeka a vybraných modelových živočíchov.

Ing. Martin Jančo M2M Solutions, s.r.o., Žilina

Za významný prínos pri budovaní ekosystému inteligentného priemyslu vrátane oblasti inteligentnej mobility a vesmírneho sektora.

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Za vývoj prvej liečby vzácneho metabolického ochorenia alkaptonúrie.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Dr. h. c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc. FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti výskumu štruktúry a vlastností oxidových skiel a reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

Ing. Ján Tuška Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica

Za elektronické komunikačné siete a služby so zameraním na analýzy, politiku a koncepcie elektronických komunikácií, prístupové siete novej generácie, inteligentné dopravné systémy, kritickú infraštruktúru, bezpečnosť a integritu sietí, operatívne riadenie, prevádzku a údržbu telekomunikácií v celosieťovom a celoslovenskom meradle.

Ing. Viliam Novák, DrSc. Ústav hydrológie SAV, Bratislava

Za návrh originálnych metód kvantifikácie tokov vody a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra, a určenie ich vplyvu na produkciu biomasy a na zmenu klímy.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Libor Trško, PhD. Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Za výskum využitia nanoštruktúrnych povrchových vrstiev pre zvýšenie úžitkových vlastností konštrukčných materiálov.

Ing. Filip Osuský, PhD. Slovenské elektrárne, a.s., Jaslovské Bohunice

Za výskum v oblasti previazaných výpočtov s aplikáciou nových pasívnych bezpečnostných systémov pre prevádzku reaktorov pracujúcich v rýchlom spektre neutrónov.

Ing. Tomáš Bertók, PhD. Chemický ústav SAV, Bratislava

Za identifikáciu nových biomarkerov rakoviny na báze glykánov a aktivity vedúce ku komercializácii dosiahnutých výsledkov.

V kategórii Popularizátor vedy

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. a kolektív Genetika na kolesách Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Za workshopy, praktické cvičenia a prednášky, ktoré priblížili vedu tisíckam študentov a ich učiteľov na slovenských stredných školách.

Ing. Beata Puobišová Vedecká hračka, o.z., Banská Bystrica

Za celoživotnú tvorivú dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou a originálne vzdelávacie a popularizačné vedecko-technické aktivity.

Mgr. Samuel Kováčik, PhD. a projekt Vedátor Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, rozvoj kritického myslenia a boj s dezinformáciami.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Tím projektu EDEVIR Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za vývoj nového typu senzorov na COVID-19.

Powerful Medical, s.r.o. Powerful Medical, s.r.o., Šamorín

Za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky vyvinutím klinického asistenta podporovaného umelou inteligenciou pre zlepšenú diagnostiku a liečbu srdcovocievnych ochorení.

Tím prof. RNDr. Jána Dusza, DrSc. a prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. Úrad SAV, Bratislava

Za vedecké výsledky svetového významu v oblasti výskumu a vývoja keramických kompozitov s grafénom.