Ocenené osobnosti 2022

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Ocenenia za rok 2022

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Za prínos v oblasti výskumu a vývoja probiotík a látok naturálneho pôvodu a štúdium ich vplyvu na imunitu zvierat.

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Za výskum, vývoj a implementáciu unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Ing. Ján Tkáč, DrSc. Chemický ústav SAV v Bratislave

Za využitie nanotechnológií vo viacerých aplikáciách vrátane biomedicíny.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Zuzana Pakanová, PhD.
Ing. Zuzana Pakanová, PhD. Chemický ústav SAV v Bratislave

Za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti štruktúrnej analýzy glykobiomarkerov s priamou aplikáciou do medicínskej a diagnostickej praxe.

Ing. Jakub Kraľovanec, PhD.
Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Za vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia, nadpriemerné publikačné aktivity a vedecký prínos vo výskume inžinierskych konštrukcií a mostov.

doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP
doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Za výskumné a inovačné aktivity zamerané na experimentálny vývoj nových materiálových riešení pre energeticky efektívne a udržateľné drevostavby.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Ing. Božena Tušová
Ing. Božena Tušová Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu v Bratislave

Za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Za celoživotný prínos do poznania a vzdelania, publikačnú činnosť svetového významu a jej medzinárodnú odozvu, ako aj vedeckú výchovu.

RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave

Za celoživotné zásluhy v geologickom štúdiu vulkanických terénov, vulkanológii a paleovulkanickej rekonštrukcii, geotektonike, ložiskovej geológii a genéze vulkanogénnych ložísk nerastných surovín.

V kategórii Popularizátor vedy

doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a neformálneho prírodovedného vzdelávania prostredníctvom rôznych popularizačných aktivít.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Za prepájanie technického vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu inovatívnych formátov popularizačných podujatí, tvorbu koncepcie a návrh exponátov pre svetovú výstavu EXPO 2020 v Dubaji.

Mgr. Jozef Pecho
Mgr. Jozef Pecho Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave

Za popularizáciu vedy a osvetové aktivity v oblasti zmeny klímy a jej dopadov.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Tím pod vedením Ing. Andreja Kuncu, PhD. Národné lesnícke centrum vo Zvolene

Členovia tímu: Ing. Juraj Galko, PhD. ; Ing. Michal Lalík, PhD. Za výskum a vývoj ekologicky akceptovateľnej metódy ochrany rastlín pred škodlivými druhmi hmyzu a ich patentovaný objav – Nosič biologicky aktívneho organizmu.

Tím pod vedením prof. MVDr. Daše Čížkovej, DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Členovia tímu: MVDr. Marcela Maloveská, PhD. ; MVDr. Filip Humeník, PhD. ; Mgr. Nikola Hudáková ; MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská, PhD. ; MVDr. Mária Kuricová, PhD. ; MVDr. Jana Farbáková, PhD. Za riešenie projektov zameraných na objasnenie neuroprotektívnych a neuroregeneratívnych účinkov aplikovaním celulárnej, ako aj acelulárnej terapie.

Tím pod vedením Ing. Aleny Kozákovej VUKI a.s. v Bratislave

Členovia tímu: Ing. Tomáš Dérer, PhD. ; Ing. Miroslav Ďuračka ; Ing. Zuzana Filová ; Ing. Michal Šištík. Za výskum a vývoj elektroizolačných živíc a polyuretánových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel.