Ocenené osobnosti 2023

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Ocenenia za rok 2023

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN Neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Za vedeckú prácu v oblasti ochorení nervového systému, predovšetkým cievnych, neurodegeneratívnych a demyelinizačných.

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.

Dr. Ing. Tomáš Bucha
Dr. Ing. Tomáš Bucha Lesnícky výskumný ústav Zvolen Národného lesníckeho centra

Za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

RNDr. Andrea Svoradová, PhD.
RNDr. Andrea Svoradová, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych, živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – ochrana biodiverzity kryouchovávaním spermií, embryonálnych, dospelých kmeňových buniek národných plemien zvierat.

Mgr. Martin Šebesta, PhD.
Mgr. Martin Šebesta, PhD. Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti ich využitia v poľnohospodárstve.

doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Za výskum a praktické nasadenie laditeľných explicitných regulátorov pre optimalizáciu priemyselných aplikácií.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., v Bratislave

Za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti tepelnej ochrany a obnovy existujúcich budov, energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti.

V kategórii Popularizátor vedy

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Tím pod vedením Ing. Jozefa Kureka
Tím pod vedením Ing. Jozefa Kureka VUJE, a. s., v Trnave

Za vedecko-technickú podporu Slovenských elektrární, a. s., počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia spúšťania tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce.