Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelilo aj v roku 2018 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Pre rok 2018 MŠVVaŠ SR udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Štatút k súťaži

 

Laureáti Ceny za vedu a techniku boli ocenení v rámci slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 8. novembra, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky 2018.

Fotogaléria

 

Videozáznam z podujatia v roku 2018:

 

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV

Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov

Laudatio (.pdf)

Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb

Za mimoriadny odborný a pedagogický vedecko-výskumný prínos v oblasti ortopédie

Laudatio (.pdf)

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení

Laudatio (.pdf)

Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.

Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody

Laudatio (.pdf)

MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s.r.o

Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám

Laudatio (.pdf)

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP

Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU

Laudatio (.pdf)

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV

Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi

Laudatio (.pdf)

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej  mechaniky a mechatroniky

Laudatio (.pdf)

Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.

Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien  s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí.

Laudatio (.pdf)

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied

Laudatio (.pdf)

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav

Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku

Laudatio (.pdf)

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika  a Univerzitná nemocnica

Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby

Laudatio (.pdf)

Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.

Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel

Laudatio (.pdf)

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach

Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť

Laudatio (.pdf)

Popularizátor vedy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku

Laudatio (.pdf)

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci

Laudatio (.pdf)

Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky

Laudatio (.pdf)

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE

Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.

Laudatio (.pdf)

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV

Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky

Laudatio (.pdf)

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu

Laudatio (.pdf)

Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.

Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku

Laudatio (.pdf)

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum SAV

Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie

Laudatio (.pdf)

 

V rámci podujatia taktiež udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky a z rúk predsedu  Slovenských elektrární si laureáti prevzali  Cenu Aurela Stodolu.

 

Generálnym partnerom podujatia je Huawei, hlavným partnerom sú  Slovenské elektrárne. Partnermi sú Epson a Grow with Google, podujatie mediálne podporili portál VEDANADOSAH.sk, časopisy Quark a  PC Revue.

 

Mená ocenených z predchádzajúcich ročníkov nájdete v našom archíve. 

Pozrite si videozáznam zo slávnostného odovzdávania Cien za vedu a techniku v roku 2017.