Cena za vedu a techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky.

V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2017 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky Cenu za vedu a techniku.

Článok

Pre rok 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Laureáti Ceny za vedu a techniku boli ocenení v rámci slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 9. novembra, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky 2017.

 

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle

Laudatio (.pdf)

Ing. Ľudmila Balogová, vedúca výskumu a vývoja VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina

za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi
Laudatio (.pdf)

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava

za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch
Laudatio (.pdf)

 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava

za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou
Laudatio (.pdf)

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. z  CEIT Biomedical Engineering s.r.o., Košice

za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru vyrobených aditívnymi technológiami

Laudatio (.pdf)

prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., vedúci oddelenia optoelektroniky a laserovej techniky FEI, Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava

za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska
Laudatio (.pdf)

 

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., výskumný a vývojový pracovník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc
Laudatio (.pdf)

Ing. Zdeno Biel, PhD., výskumný pracovník EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov
Laudatio (.pdf)

RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, PriF Univerzita Komenského, Bratislava

za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách
Laudatio (.pdf)

 

Kategória Popularizátor vedy

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin

za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou
Laudatio (.pdf)

doc. Ing. Štefan Šteller, CSc., výskumný pracovník VÚPC, a.s. Bratislava

za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou
Laudatio (.pdf)

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave

za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež

Laudatio (.pdf) 

Vedecko-technický tím roka

Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH

za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu

Laudatio (.pdf)

Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.

za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie

Laudatio (.pdf)

Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.

za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu

Laudatio (.pdf) 

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny:

Cenu Milana Rastislava Štefánika prevzal:

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (zodpovedný riešiteľ) z Ústavu materiálov Materiálovotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave

za projekt Characterization of selected special glasses

 

Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cenu SRK za umenie) získal:

Mgr. art. Boris Prýgl, doktorand Vysokej školy múzických umení v Bratislave

 

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu prevzal:

kolektív pracovníkov Ústavu hydrológie SAV v zložení:

Ing. Danka Pavelková, PhD., RNDr. Andrej Tall, PhD., RNDr. Zdeněk Kostka, PhD., RNDr. Ladislav Holko, PhD., Ing. Yvetta Velísková, PhD., Ing. Milan Gomboš, CSc., Ing. Branislav Kandra, PhD., Ing. Michal Danko, PhD., Ing. Jozef Hlavčo, Martin Rusina

za realizáciu projektu Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc.

  
Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky) bola udelená nasledovným osobnostiam:

doc. Ing. Viera Peťková, PhD.

Ing. Štefan Kohút

doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
 

Cenu Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární) prevzali v nasledovných kategóriách:

Za najlepšiu diplomovú prácu:Ján Kišeľa, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

za diplomovú prácu na tému Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora      

    

Za najlepšiu bakalársku prácu:

Peter Capcara, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

 
za bakalársku prácu na tému Akumulácia elektrickej energie
 
Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Pozrite si záznam zo slávnostného odovzdávania Cien za vedu a techniku v roku 2016. V prípade záujmu si môžete pozrieť aj podrobnejšie informácie a zoznam ocenených osobností Ceny za vedu a techniku za rok 2016.