Cena za vedu a techniku

Pre rok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Ceny za vedu a techniku v nasledujúcich kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky;
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky;
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov;
  4. Popularizátor vedy;
  5. Vedecko-technický tím roka.

 

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali tieto osobnosti:

Kategória – Osobnosť vedy a techniky

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, za vedeckú prácu v oblasti ochorení nervového systému, predovšetkým cievnych, neurodegeneratívnych a demyelinizačných.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

Dr. Ing. Tomáš Bucha, Lesnícky výskumný ústav Zvolen Národného lesníckeho centra, za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

                       

Kategória – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

RNDr. Andrea Svoradová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych, živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – ochrana biodiverzity kryouchovávaním spermií, embryonálnych, dospelých kmeňových buniek národných plemien zvierat.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

Mgr. Martin Šebesta, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti ich využitia v poľnohospodárstve.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za výskum a praktické nasadenie laditeľných explicitných regulátorov pre optimalizáciu priemyselných aplikácií.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

 

Kategória – Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., v Bratislave, za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti tepelnej ochrany a obnovy existujúcich budov, energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

 

Kategória – Popularizátor vedy

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

 

Kategória – Vedecko-technický tím roka

Tím pod vedením Ing. Jozefa Kureka, VUJE, a. s., v Trnave, za vedecko-technickú podporu Slovenských elektrární, a. s., počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia spúšťania tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce.

Laudatio (.PDF)

Rozhovor (VND)

Videomedailón (YouTube)

 

Štatút Ceny za vedu a techniku (.pdf)

Príkaz ministra k štatútu CVaT (.pdf)