Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľuje najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Pre rok 2021 MŠVVaŠ SR udelí Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

 1. Osobnosť vedy a techniky
 2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
 3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
 4. Popularizátor vedy
 5. Vedecko-technický tím roka

Súčasťou návrhov je vyplnený návrhový formulár a stručný odborný životopis vrátane pracovných úspechov kandidáta. Návrhy zasielajte na adresu sekretariátu sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s označením „Návrh – Cena za vedu a techniku,“ v termíne najneskôr do 15. 9. 2021.

Návrh na udelenie Ceny za vedu a techniku predkladajú:

a)    za štátny sektor

 1. Slovenská akadémia vied,
 2. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,

b)    za sektor vysokých škôl

 1. Rada vysokých škôl  Slovenskej republiky,
 2. Slovenská rektorská konferencia,
 3. Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky,

c)  za neziskový sektor

 1. Združenie výskumných organizácií neziskového sektora,
 2. Zväz slovenských vedecko-technických spoločností,

d)    za podnikateľský sektor

 1. Republiková únia zamestnávateľov,
 2. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky,
 3. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií,
 4. Klub 500,

e)    za ústrednú štátnu správu

 1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
 3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 8. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

f)  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Vyplnený návrhový list zašlite emailom na adresu: cenazaveduatechniku@minedu.sk, následne poštou na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

 

Štatút – Cena za vedu a techniku 2021 (.rtf)

 

Návrhový list – Osobnosť vedy a techniky (.rtf)

Návrhový list – Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (.rtf)

Návrhový list – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (.rtf)

Návrhový list – Popularizátor vedy (.rtf)

Návrhový list – Vedecko-technický tím roka (.rtf)

 

Mená ocenených v roku 2019 nájdete v sekcii “Ocenené osobnosti“.

Fotogaléria z galavečera v roku 2019.

  

Videozáznam z podujatia v roku 2019:

 
Mená ocenených z predchádzajúcich ročníkov nájdete v našom archíve.