Pondelok s neurológiou

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pripravilo podujatie pod názvom Pondelok s neurológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti vývoj mozgu a príčiny čoraz väčšieho počtu porúch spánku. Aké je vysvetlenie? Otázok do budúcnosti je zatiaľ viac ako odpovedí...

Pondelok s neurológiou sa uskutočnil v pondelok 9. 11. 2020 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 v Centre vedecko-technických informácií SR v online forme bez fyzickej prítomnosti divákov. Podujatie bolo rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17:00 hod. Obidve prednášky boli následne sprístupnené pre širokú verejnosť aj online.

Téma: Od neurónu k mozgu

O prednáške:

V prvej prednáške RNDr. Ján Bakoš, PhD. rozprával o vývine ľudského centrálneho nervového systému, s ktorým je spojené veľké množstvo presne regulovaných biologických procesov. Ich pochopenie sa opiera o detailný popis, porovnávanie a analýzu tkanív živočíchov na evolučne nižšom stupni vývoja. V súčasnosti je už relatívne dobre preskúmaná tvorba neuronálnych buniek, ich lokalizácia v mozgu, rast výbežkov neuronálnych buniek, vznik synaptických spojení a prenos elektrických signálov. Nárast počtu neuronálnych buniek, zmeny ich tvaru a funkcie závisia od dodávky kyslíka, živín, ale aj od podnetov z vonkajšieho prostredia. So znalosťou týchto procesov je možné pochopiť aj patologické zmeny, prípadne vysvetliť príčiny heterogenity niektorých neurovývinových ochorení, napríklad autizmu.

Videozáznam z prednášky a diskusie nájdete na YouTube CVTI SR

Hosť:

RNDr. Ján Bakoš, PhD. v súčasnosti pôsobí ako vedúci Oddelenia Neurovied  Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a ako odborný asistent Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku zamerané na metodické prístupy potrebné pre kultiváciu neuronálnych buniek a transkriptomické analýzy. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader-Willi syndróm).

 

Téma: Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stav

O prednáške:

V druhej prednáške sa MUDr. Martin Kucharík zamerala na poruchy spánku a ich vplyve na dlhodobý zdravotný stav. Spánok je bežnou súčasťou života každého človeka. Dĺžka i kvalita spánku je veľmi individuálna a závisí od mnohých faktorov. V posledných dekádach sa neustále znižuje priemerná dĺžka nočného spánku. Naopak sa zvyšuje výskyt porúch spánku.

Popoludňajšia prednáška bola streamovaná online 9. novembra 2020 o 17:00 hod. Otázky bolo možné klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy.

Videozáznam z prednášky a diskusie nájdete na našom YouTube CVTI SR

Hosť:

MUDr. Martin Kucharík vyštudoval I. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Pôsobil na Neurologickej klinike I. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a tiež na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr sa ako neurológ v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave začal špecializovať na cievne ochorenia mozgu.  Od novembra 2017 v Bratislave rozvíja s teamom multiodborových špecialistov komplexné neurointervenčné pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

* Zmena programu vyhradená.