Vyhlásenie o prístupnosti webu Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Webové sídlo tyzdenvedy.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na stránky www.tyzdenvedy.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora
  • Niektorý netextový obsah (obrázky) neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Niektoré vnorené videá neobsahujú titulky alebo audio komentár [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky; 1.2.3 Audio komentár]
  • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Niektoré obrázky, hlavne bannery obsahujú text [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice (vyhľadávanie). [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Na hlavnej stránke a podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1  Preskočenie blokov]
  • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Niektoré nadpisy a prvky neobsahujú menovky [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Niektoré tlačidlá nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Portál www.tyzdenvedy.sk neposkytuje obsah informácií v anglickom jazyku [§15 pís. g) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú bližšiu špecifikáciu cieľa odkazu prostredníctvom informatívneho titulku odkazu. [§16 pís. e) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12. 5. 2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: ncpvat@cvtisr.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webu je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.