Digital Humanities and Literary Studies

Digitálne humanitné štúdiá predstavujú oblasť výskumu v humanitných vedách, ktorý využíva moderné technológie na také operácie, ktoré by bolo inak veľmi ťažké alebo nemožné realizovať. Prednáška sa zaoberá možnosťami praktického využitia už existujúcich digitálnych nástrojov pre skvalitnenie a zvýšenie účinnosti vysokoškolskej prípravy študentov vo filologických študijných programoch s dôrazom na výučbu literatúry.