E-portfólio ako pedagogika podporujúca integrovanú výučbu

Prednáška bude organizovaná v rámci výučby predmetu Angličtina pre špecifické účely. Cieľovou skupinou sú študenti, kolegovia a verejnosť. Cieľom prednášky je prezentovať vzájomnú spoluprácu dvoch univerzít a troch katedier na projekte KEGA a jeho čiastkové výsledky.