Ergoterapeutická činnosť klientov zariadení sociálnych služieb, v ktorých vykonávajú naši študenti odbornú prax

Výstava výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb, v ktorých študenti katedry vykonávajú odbornú prax.