Informácie ako know-how sprievodcu cestovného ruchu

V úvode prednášky je poukázané na význam, znalostnej ekonomiky a zážitkovej ekonomiky, aplikovanej pre rozvoj odvetvia turizmu. Následne je prednáška zameraná na potrebu informácií a poznatkov, ich kategorizovanie a prácu s nimi na príklade poskytovateľov služieb v turizme, s cieľom umožniť účastníkovi turizmu zvýšenie emočného a kognitívneho zážitku z poznávania nového a inovatívny pohľad (napríklad prostredníctvom storytellingu) u poznaného. V závere prednášky je zdôraznená nielen edukačná príprava, ale aj potreba praktického prevedenia získaných poznatkov u budúcich pracovníkov v turizme.