Jazyk a technológie

Prednáška je zameraná na vzťah medzi jazykom a technológiou a na úlohu jazyka v technologickom prostredí. Skúmané budú aplikácie ľudského jazyka v technológiách a spôsoby, akými tieto aplikácie zlepšujú komunikáciu. Prednáška sa taktiež venuje vzťahu medzi jazykom a masmédiami a možnostiam globálnej spolupráce a spoločenskej zmeny prostredníctvom sociálnych médií.