Literárna súťaž Legere (2. kolo)

Celoslovenská literárna súťaž pre stredoškolákov je zameraná na vybranú literárnovednú problematiku. Hlavným cieľom súťaže Legere je popularizácia čítania, prehlbovanie literárnoteoretických a literárnohistorických vedomostí žiakov a rozvoj ich interpretačných a komunikačných kompetencií.