Práca botanika: od herbára až k vesmíru

Na Oddelení evolúcie a systematiky sa návštevníci zoznámia s praktickou stránkou práce botanikov. Predstavíme rôzne typy rastlinných materiálov, ktoré botanici zbierajú v teréne, spôsoby ich spracovania a využitia pri riešení otázok týkajúcich sa evolúcie a systematiky rastlín. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si prípravu vzoriek, ktorú názorne predvedieme v laboratóriách prietokovej cytometrie a molekulárnej systematiky.
„Za tajomstvami herbárových položiek“ zavedieme žiakov a študentov počas prehliadky priestorov mykologického fungária. Naučia sa ako sa uskladňujú a konzervujú vzorky a aký má význam zachovávanie historických herbárových položiek. Súčasťou bude aj interaktívna aktivita zameraná na správnu identifikáciu položiek.

Pracovníci Oddelenia biodiverzity a ekológie pripravili veľmi zaujímavý workshop pod názvom „Využitie diaľkového prieskumu Zeme: satelitné údaje pri sledovaní zmien súvisiacich so zmenou klímy“. Návštevníkov oboznámime, kde a ako sa pracuje s voľne dostupnými satelitnými dátami a čo je možné pomocou diaľkového prieskumu Zeme sledovať – povodne, topenie ľadovcov, vysychanie lesov, požiare vegetácie a pod. Súčasťou bude aj príkladová prezentácia dlhodobého pozorovania zmien ľadovcov a to od 50.-tych rokov minulého storočia až po súčasnosť s využitím dát rôznych satelitov. Prítomní sa dozvedia, ako je možné vizualizovať satelitné dáta z platformy EO Browser a ako ich využiť pri tvorbe vlastných prezentácií a projektov v škole.