A térbeli képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 5. és 6. osztályában (Možnosti rozvoja priestorových schopností žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ)

Prednáška sa zameriava na zdôraznenie významu rozvoja priestorových zručností. Jej cieľom je predstaviť aj konkrétne rozvojové programy, ktoré je možné integrovať do predmetov matematika, informatika a výtvarná výchova.