Ako riešiť úlohy z matematiky, keď si neviem spomenúť ako

Prednáška bude venovaná vybraným úlohám zo stredoškolskej matematiky, ktoré je možné vyriešiť „menej tradičnými“ spôsobmi riešenia, keď si nevieme spomenúť na tie z hodín matematiky.
Zámerom prednášajúcej je priblížiť menej tradičné stratégie riešenia úloh zo školskej matematiky.