Deň otvorených dverí na KI PF KU

Ukázať potenciálnym záujemcom o štúdium informatiky katedru a oboznámiť ich so študijnými formami a programami, ako aj možnosťami v rámci uplatnenia na trhu práce.