Dialógy s kreatívnym priemyslom

Séria workshopov o krízovej komunikácii v kreatívnom priemysle pre študentov mediálnych štúdií v spolupráci s marketingovou praxou budú vedené lektormi z marketingovej brandže, s dôrazom na digitálnu komunikáciu v kríze, resp. krízovú komunikáciu na sociálnych sieťach. Podujatie je realizované v rámci aktivít projektov VEGA 1/0650/22; KEGA 041UKF-4/2021; APVV-18-0257; UGA IV/3/2023 Krízová komunikácia v praxi kreatívneho priemyslu.