Dni otvorených dverí na ÚBGŽ CBv SAV

Prezentácie riešených tém, exkurzie v laboratóriách Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, popularizačné experimenty/pokusy:
Štúdium rozmnožovania na modeli hovädzieho dobytka
Spevavce a ich využitie vo výskume neurogenézy a ľudskej reči
Chorioalantoická membrána vtákov ako model pre štúdium ochorení a liečebných metód
Welfare z vtáčej perspektívy – štúdium dobrých životných podmienok hydiny
Lipidy eukaryotickych buniek a metódy ich analýzy
Metódy molekulárnej biológie – história objavu, princíp a využitie polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) v našom živote