Dramatické hry a aktivity a možnosti ich využitia v predprimárnom vzdelávaní

Do popredia sa dostávajú dramatické hry na improvizáciu s dejom, ktoré umožňujú aktérom v tvorivom procese experimentovať, objavovať, úspešne a so záujmom spolupracovať so skupinou a tešiť sa zo získavania nových poznatkov, skúseností a zážitkov, ktoré v praxi sú pri práci s deťmi vítané.
Zámerom prednášajúceho je priblížiť, ako sa na kruhy možno pozrieť očami trojuholníkov a naopak, ako aj prečo to môže byť užitočné.