Európske prístupy v odpadovom hospodárstve

Katedra správneho práva, PŽP a finančného práva, TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre študentov fakulty workshop na tému odpadového hospodárstva v rámci EÚ. Prednáša Mgr. Veronika Šuchmová, externá doktorandka TU, Právnickej fakulty.