Interpolis 2023

Medzinárodnú vedeckú konferenciu organizujú doktorandi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom vedeckej konferencie je poskytnúť priestor najmä mladým vedeckým pracovníkom, t. j. doktorandom a pedagógom zo slovenských univerzít i zo zahraničia, ktorí môžu aktívne vystúpiť a predstaviť výsledky svojej práce. Príspevky z konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých prác.