Konferencia mladých odborníkov

Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia.
Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí, či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi. Účastníci si z tejto akcie môžu odniesť nové vedomosti a skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá a kontakty, ktoré im môžu byť prospešné v ďalšej práci a profesionálnej kariére.