Legal framework and financing of the Catholic Church in Ukraine

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina spoločne organizujú online medzinárodné vedecké kolokvium, ktoré sa bude venovať problematike financovania katolíckej cirkvi na Ukrajine.