Otvorená hodina zameraná na aktivity na sebapoznávanie

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojim myšlienkam a pocitom. Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie. Sebapoznaniu by mal byť venovaný priestor aj v škole.

Cieľom cvičenia budú aktivity, ktoré rozvíjajú sebapoznanie a zároveň zlepšujú komunikačné zručnosti študentov.