Otvorená hodina zameraná na tréning komunikačných zručností

Interakcia medzi ľuďmi vzniká pri rozhovore doma, v práci, v škole či v meste. Komunikácia môže byť verbálna, ale i neverbálna. Kontakt si vyžaduje dodržiavanie pravidiel medziľudských stykov, učíme sa sociálnemu správaniu či komunikácii.

Aktivity budú zamerané na spoznávanie sa v rámci skupiny a zlepšovanie komunikačných zručností v modelových situáciách.