Popularizačné prednášky pre verejnosť

Pripravili sme si pre vás dve verejné popularizačné prednášky.

16:00: Zacyklení vo fázach života: Vnímané zmeny v kvalite života u onkologických pacientov.
Liečba rakoviny predstavuje proces, ktorého cieľom je predĺžiť život človeka a doviesť ho k uzdraveniu. Aj napriek dostupnej liečbe, dobrej prognóze ochorenia, či miere liečiteľnosti môžeme vidieť, že liečba prináša množstvo nežiaducich účinkov. Účinky liečby sú viditeľné nielen počas liečby, ale objavujú sa aj po jej absolvovaní. Ako ochorenie a liečba vplýva na kvalitu života? Aké zmeny nastávajú u pacientov v rôznych aspektoch ich kvality života? Ako tieto zmeny vnímajú? A čo pomáha pacientom pri zvládaní ochorenia a liečby? Cieľom prednášky bude priblížiť kvalitu života onkologických pacientov. Prevažnú časť pozornosti venujeme pacientom s rakovinou semenníkov.

16:50: Prečo veríme nepodloženým presvedčeniam a aké to má dôsledky?
V tejto prednáške sa budeme zaoberať tým, aké mechanizmy vedú ľudí k tomu, že sú pre nich nepodložené presvedčenia lákavé, priam dôležité. No na druhú stranu aké negatívne dôsledky z toho plynú. Budeme si hovoriť o evolučných a adaptačných prvkoch, ktoré v sebe máme a ktoré paradoxne zvyšujú šancu, že takýmto presvedčeniam podliehame. Povieme si, že tento fenomén je tu s nami pomerne dlhú dobu, už od čias antiky. Nepodložené presvedčenia predstavujú komplexnú súhru rôznych faktorov ako osobnostných, kognitívnych a sociálnych, vďaka ktorým môže stúpať ich akceptácia. V neposlednom rade sa budeme venovať dôsledkom viery v tieto presvedčenia v prípade sociálnych kríz akú predstavovala napríklad pandémia COVID-19, ale aj vo všeobecnosti.