Právo na ochranu zvierat. Ako zlúčiť morálku a legislatívu?

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty interaktívny workshop na tému „Právo na ochranu zvierat“ pod vedením bývalého stážistu a študenta fakulty Juraja Landczmana s JUDr. Nikolou Ďurčíkovou, právničkou OZ Zvierací Ombudsman.