Stavovská a profesijná organizácia – subjekt verejnej správy

Katedra správneho práva, práva ŽP a finančného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty počas podujatí TVT 2023 organizuje česko-slovenskú vedeckú konferenciu v rámci projektu VEGA č. 1/0089/21. Cieľom vedeckej konferencie je analyzovať právne aspekty administratívnej, normotvornej a disciplinárnej právomoci stavovských komôr a ich úlohy vo veciach výkonu správy regulovaných povolaní.
Konferencia bude rozdelená na dve sekcie: I. Profesijná samospráva ako súčasť záujmovej samosprávy a II. Disciplinárna právomoc stavovskej organizácie a profesijnej organizácie.