Vizualizácia jazykovej krajiny

Prezentácia čiastkových výsledkov projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“ Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., Dr. Habil Sándor János Tóth, PhD., Mgr. Vojtech Istók, PhD., Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.