Voltampérometrická metóda pre detekciu oxidu siričitého vo víne založená na elektróde z diamantu dopovaného bórom a reakčnej elektrochémii bez interferencií

V tejto prednáške predstavujeme novú, jednoduchú a vysoko citlivú analytickú metódu pre stanovenie oxidu siričitého vo víne ako reálnej vzorke s pomerne komplikovanou matricou s využitím chemicky nemodifikovanej elektródy z diamantu dopovaného bórom.