Vybrané aspekty starostlivosti o pedopsychiatrického pacienta

Seminár bude viesť PhDr. Homišanová, ktorá pracuje ako psychológ na pedopsychiatrickej ošetrovacej jednotke Psychiatrického oddelenia FNsP J.A. Reimana v Prešove. Cieľom seminára je poukázať na špecifiká pedopsychiatrickej starostlivosti, najčastejšie duševné ochorenia u detí, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, vplyv rodiny na duševné zdravie detí, ako aj možnosti prevencie duševných porúch.