Vzdelávanie odsúdených osôb v procese resocializácie

Vzdelávanie odsúdených osôb tvorí jednu z primárnych prvkov resocializačného procesu počas ich pobytu vo výkone trestu odňatia slobody. Prednáška sa zameria na spôsoby identifikácie individuálnych vzdelávacích potrieb (napríklad na základe rizikových faktorov) a foriem ich reálneho naplnenia v prostredí väzenia. Vývoj a implementáciu predstavuje na vzdelávacom programe, ktorý je zameraný na rozvoj digitálnych zručností.