„Základné hmotnoprávne a procesnoprávne inštitúty antidiskriminačného práva v SR“

Seminár zameraný na aplikáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)“. Seminár organizuje TU, Právnická fakulta v spolupráci s organizáciou Občan, demokracia a zodpovednosť.