Záverečná konferencia projektu: Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

Medzinárodná vedecká konferencia sa venuje rozpočtovaniu samospráv, ako oblasti, ktorej je v poslednom čase venovaná zvýšená pozornosť. Táto súvisí nielen s rozsiahlymi decentralizačnými trendmi (napríklad so zavádzaním nástrojov fiškálnej decentralizácie), ale tiež s nedávnou skúsenosťou s globálnou finančnou krízou, ktorá bola veľkou výzvou tak pre centrálne vlády, ako aj pre samosprávy pôsobiace na lokálnej i regionálnej úrovni. Ale miestne rozpočty nemôžu byť vnímané iba ako ekonomické nástroje. Naopak, ide o programy, ktoré vypovedajú o hodnotách a prioritách príslušných samospráv. V tomto kontexte neprekvapuje, že v tejto oblasti sa objavujú rôzne inovácie ekonomického ako aj širšieho spoločensko-politického charakteru. Výskumný zámer tohto projektu je spojený s troma výraznými inováciami, ktoré zasiahli rozpočtovanie samospráv vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách. Konkrétne ide o programové rozpočtovanie, rodovo citlivé rozpočtovanie a participatívne rozpočtovanie. Aj keď dôvody ich zavádzania i ekonomicko-politická povaha sú odlišné, každý z nich má za cieľ nielen skvalitniť rozpočtovací proces, ale tiež priniesť pozitívne efekty do oblasti poskytovaných verejných služieb. V slovenských pomeroch zatiaľ nedošlo ku komplexnej analýze týchto inovácií a ich účinkov. Cieľom konferencie je tak prezentovať zistenia v oblasti identifikácie miery ich využívania, ale tiež výsledkov analýzy ich rôznych modelov, podporných prvkov i bariér ich zavádzania a očakávané i neočakávané efekty a tak významne prispieť k aktuálnej medzinárodnej vedeckej diskusii v tejto oblasti.