Život cisterciánov – inšpirácia pre súčasné i budúce generácie

Mníšsky rád cisterciánov zanechal od svojho založenia v roku 1098 po sebe úctyhodné dielo zachované do dnešných čias. Je obdivované na poli politickom, spoločenskom, vedeckom, medicínskom, ekonomickom, v kultúre a umení, charitatívnej práci, staviteľstve a architektúre, kultivácii pôdy, spracovaní kovov, vo využití energie vody až po tvorbu krajiny. Cisterciáni sú zrkadlom utvárania stredovekej spoločnosti a v ich živote, postojoch a konaní sa zračí celá bohatosť rodiacej a formujúcej sa západnej spoločnosti, ktorá pretrváva svojimi základmi dodnes. Je neobyčajne zaujímavé a inšpiratívne zoznámiť sa s ich životom pre súčasné i budúce generácie.
Prednáška obsahuje informácie o histórii vzniku cisterciánskeho rádu, jeho osobnostiach, o organizácii a riadení rádu cisterciánov, o rozšírení rádu cisterciánov do Európy, ich súčasnom živote a inšpirácii rádu pre súčasné i budúce generácie, ako sú: Viera v Boha a dobro ● Obdivuhodne zorganizovaný poriadok/systém ● Spájanie rôznych spoločenských vrstiev a charita ● Životaschopnosť a reagovanie na zmeny ● Kultivovanie krajiny ● Integrácia európskych národov ● Kultúra, vzdelávanie a demokracia ● Presah do súčasnej medicíny ● Hospodárstvo a ekonomika ● Majstri vo vodnom hospodárstve, technická vyspelosť a odkaz pre ochranu životného prostredia ● Majstri v staviteľstve a architektúre.