Ako používať výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Workshop bude zameraný na získanie praktických zručností pri práci s „Rozšírenými výsledkami“ zo SODB 2021 v prostredí SAS Viya a na predstavenie ostatných foriem diseminácie údajov zo SODB 2021 – „Základných výsledkov“ a „Geopriestorových údajov“.