Current Trends and Challenges in Teaching English as a Foreign Language – Aktuálne trendy a výzvy vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka

The symposium focuses on the latest trends and changes the field of teaching English as a foreign language has faced recently. The main topics will investigate the difficulties and challenges that EFL teachers had to deal with and several possible solutions will be proposed and innovative ideas will be presented. Speakers from Slovakia and Hungary will be invited to give presentations on the methodology of teaching English language, literature and culture.

Sympózium sa zameriava na najnovšie trendy a zmeny v oblasti výučby angličtiny ako cudzieho jazyka. Hlavnými témami budú ťažkosti a výzvy vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka v posledných rokoch a nové, inovatívne nápady, ktoré poskytnú praktické riešenia pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka. Pozvaní budú odborníci zo Slovenska a Maďarska, ktorí prednesú prezentácie o metodike výučby anglického jazyka, literatúry a kultúry.