Divadelné predstavenie sociálneho divadla HOPI HOPE

Návšteva predstavenia sociálneho divadla HOPI HOPE spojená s diskusiou určená pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v rámci predmetu Mimoškolská a záujmová činnosť detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.