Duálne vzdelávanie a bezpečnosť práce

Workshop je zameraný na oboznámenie prítomnej verejnosti a študentov s výsledkami dosiahnutými v rámci riešenia projektu KEGA č. 014UKF-4/2020 s názvom „Inovatívne vzdelávacie e-moduly bezpečnosti práce v duálnom vzdelávaní“. Cieľom je jednak predstaviť doposiaľ publikované výstupy a jednotlivé moduly, ktoré sú v zverejnené v EDU portáli, ale hlavne diskutovať o problémoch vzdelávania v bezpečnosti v rámci duálneho vzdelávania a praktického vzdelávania, ktoré svojou náplňou a témami nenapĺňa právne požiadavky.